E-learning bij Pluspunt

Pluspunt zoekt vrijwilligers voor werkgroep E-learning

Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam, ontwikkelt een plan van aanpak om in de  nabije toekomst  de didactische en technische mogelijkheden van e-learning, leren met behulp van internet, beter te benutten in het cursusaanbod voor huidige en nieuwe doelgroepen ouderen in Rotterdam en in de regio. In eerste instantie ligt hierbij de focus op de community website, www.rotterdamplus.nl en het huidige trainingsaanbod: Ongekend Talent, Ongelijke Behandeling, GLANS en de Taalproeverij.

Pluspunt is op zoek naar vrijwilligers met een trainersachtergrond en (ervarings)deskundigheid op het gebied van e-learning voor deelname in de werkgroep  E-learning bij Pluspunt. De werkgroep heeft de voortrekkersrol in het concreet vorm en inhoud geven aan dit plan van aanpak. Belangstellenden nodigen we uit contact op te nemen met het secretariaat van Pluspunt (tel 010-4671711 of e-mail h.bassa@pluspuntrotterdam.nl )

 Het belang van e-learning voor ouderen

We leven in een kennissamenleving. In toenemende mate is er sprake van een digitale kennissamenleving als gevolg van informatisering, automatisering en digitalisering van de communicatie , productie en dienstverlening. Maatschappelijke instellingen, overheid (Europa, Rijk, Provincies, Gemeenten, gebieden) en bedrijven communiceren  in toenemende mate met klanten en burgers en bieden hun diensten aan via de elektronische snelweg, internet.

Verder is er sprake van een terugtredende overheid die een groter beroep doet op zelfredzaamheid en actief burgerschap. Permanent leren, zowel online als offline, is daarom noodzakelijk om gelukkig, gezond en actief ouder te worden.

 Leren definiëren we als het verwerven van nieuwe of aanpassen van bestaande kennis, vaardigheden, houding, waarden en gedrag. In het algemeen vindt het leren plaats in formele leersituaties  -  door het volgen van een opleiding of training, maar voor het grootste deel ( 80-90%) in informele leersituaties als de dagelijkse contacten, samenwerking  en uitwisseling met anderen, reflectie en feedback op eigen handelen, surfen op internet, lezen en TV kijken. Zowel in formele als in informele leersituaties is in de digitale kennissamenleving effectief gebruik van  ICT, met name internet onmisbaar.

Het leren met internet zal echter nooit het offline, face to face leren helemaal vervangen, omdat lerenden en docenten/coaches altijd behoefte hebben aan persoonlijk contact en feedback en uitwisseling van kennis en ervaringen.

 Een groot deel van de ouderen maakt effectief gebruik van internet in formele en informele leersituaties, omdat zij -in fysieke en financiële zin- toegang heeft tot internet en beschikt over de nodige (E)–basisvaardigheden en een positieve en actieve houding om te leren en te werken met een PC of tablet. Deze groep zal in de toekomst groter worden, omdat jongere senioren meer vertrouwd zijn geraakt met ICT-toepassingen.

 Laaggeletterden en laagopgeleiden waaronder ook jonge en oudere senioren, en door afnemende gezondheid kwetsbare ouderen maken echter geen of beperkt gebruik van internet, omdat bovengenoemde basiscondities (Toegang, Vaardigheden en Houding/motivatie) ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn. Zij dreigen daardoor in de kennissamenleving terecht  te komen in een vicieuze cirkel van achterstand, achterstelling en gebrek aan zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

 Opdracht van de werkgroep

In de concrete uitwerking van het plan van aanpak voor E-learning bij Pluspunt ligt de focus op tenminste twee onderdelen:

  1. Bundeling, uitwisseling en vergroting van kennis, ervaring en vaardigheden op technisch en didactisch gebied m.b.t. de inzet van E-learning
  2. Het ontwikkelen van concrete activiteiten en samenwerkingsprojecten.

Het is de bedoeling dat de werkgroep door haar werkwijze het zelfstandig en samenwerkend leren bij Pluspunt stimuleert en faciliteert. Wij vinden het daarom belangrijk dat de werkgroepleden, naast bovengenoemde expertise, ook blijk geven van een open en lerende houding en over de eigen grenzen heen kunnen denken en werken en verbindingen kunnen leggen intern en naar buiten.

1 Lid

Je moet lid zijn van RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers om reacties te kunnen plaatsen.

Join RotterdamPlus - de ontmoetingsplek voor rijpe Rotterdammers